Opiekun usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/starszej

 

Wymagania:

- osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej oraz posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste z pełnienia roli opiekuna faktycznego lub odbyła min. 80 h szkolenia z zakresu realizacji usługi”

lub

osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej oraz posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste z pełnienia roli opiekuna faktycznego lub odbyła min. 80 h szkolenia z zakresu realizacji usługi”

Zakres obowiązków:

- świadczenie opieki w oparciu o umowę zlecenie po 2 godziny dziennie 7 dni w tygodniu na każdego z uczestników- w przypadku wyrażenia chęci na świadczenie usług dla większej ilości uczestników- istnieje taka możliwość

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczeniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące gospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego za świadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

zapewnianie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowanie na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).