W ramach Projektu przewidziano różne formy wsparcia dostosowane do potrzeb uczestników:

1)  Dzienny Dom Pomocy w Albigowej – 25 osób z gminy Łańcut:

a)     pobyt w dni robocze 8 godzin dziennie od 8.00 do 16.00,

b)     2 posiłki dziennie – śniadanie i obiad,

c)      dowóz samochodem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (dla osób, które nie maja możliwości dojazdu ani dowozu przez rodzinę – opinia pracownika socjalnego),

d)     usługi bytowe,

e)      usługi fizjoterapii i rehabilitacji,

f)       usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne (m.in. pomoc w spożywaniu posiłków, czynności pielęgnacyjne dnia codziennego),

g)     usługi usprawniające i wspomagające,

h)     zajęcia warsztatowe (kulinarne, teatralne, komputerowe, plastyczne, muzyczne, z rękodzieła),

i)        terapia indywidualna dostosowana do możliwości poszczególnych Uczestników Projektu uwzględniająca specyficzne warunki oddziaływania na każdego Uczestnika związane z rodzajem zdiagnozowanego schorzenia,

j)       terapia grupowa, podczas której wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają jednakowe wsparcie,

k)     zajęcia o charakterze rozwojowym, edukacyjnym, rekreacyjnym i kompensującym osobom samotnym brak kontaktów rodzinnych,

l)        udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach,

m) zajęcia ruchowe mające na celu poprawę aktywności fizycznej i psychicznej Uczestników Projektu.

2)  Usługi opiekuńcze –25 osób z gminy Łańcut:

a)     realizacja usług rozpocznie się w czerwcu 2018 r.,

b)     wsparcie przysługiwać będzie:

- osobie starszej, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

- osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,

- osobie starszej w rodzinie, gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny,

c)      przyznanie  wsparcia określonego w § 2 b będzie odbywało się na podstawie oceny- diagnozy sytuacji życiowej osoby starszej wykonanej przez pracownika socjalnego. Pracownik socjalny ustali indywidualny zakres usług opiekuńczych,

d)     Zakres usług będzie wynikał ze stanu zdrowia osoby starszej i będzie obejmował:

-        pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opieka higieniczna,

- pielęgnacja zalecona przez lekarza,

- zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

e)      każdy z Uczestników zostanie objęty opieką średnio 2 godziny dziennie przez okres 24 miesięcy- odbywające się w miejscu zamieszkania Uczestnika i w najbliższym otoczeniu,

f)       Osobą świadczącą usługi opiekuńcze będzie opiekun  posiadający kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, Asystent Osoby Niepełnosprawnej AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej a także ukończył szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej oraz posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbył minimum 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanych usług,

g)     zakres wsparcia i wymiar godzin określi kontrakt trójstronny zawarty z udziałem osoby niesamodzielnej, osoby świadczącej usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi.

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 osób z gminy Łańcut:

a)     wsparcie rozpocznie się w czerwcu 2018 r.,

b)     wsparcie przysługiwać będzie osobie wymagającej pomocy innych osób i obejmować będzie usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym:

- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupie lub zamawianiu leków, pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia

- rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym świadczeniami ze środków publicznych,

- dodatkowo Uczestnikowi zostanie zapewnione wsparcie w formie rehabilitacji i fizjoterapii,

c)      Usługi będą świadczone na podstawie indywidualnego planu pracy z osobą objętą wsparciem, a dodatkowo Uczestnikowi zostanie zapewnione wsparcie w postaci usługi pielęgnacyjnej czy rehabilitacyjnej według indywidualnych potrzeb,

c)      każda z osób zostanie objęta średnio 1 godzinę dziennie przez okres 24 miesięcy,

d)     wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania Uczestnika i w najbliższym otoczeniu (na podstawie diagnozy pracownika socjalnego),

e)      usługi będą świadczone przez specjalistycznego opiekuna, czyli osobę która łącznie spełnia kryteria: spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej, posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

4)     Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 15 osób z Łańcut:

a)     wsparcie rozpocznie się w czerwcu 2018 r.,

b)     wsparcie przysługiwać będzie osobie niesamodzielnej poprzez świadczenie pomocy przez osoby blisko zamieszkujące,

c)      wsparcie obejmować będzie wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych czynnościach domowych,

d)     zakres czynności będzie obejmował: Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i domowych np. zakup podstawowych artykułów, przygotowanie i podawanie posiłków, wykonywanie prac porządkowych, pranie bielizny i odzieży, pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, urzędów, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedziny w szpitalu,

e)      każdy z Uczestników zostanie objęty opieką średnio 1 godzinę dziennie przez 24 miesiące, która odbywać się będzie w miejscu zamieszkania Uczestnika i w najbliższym otoczeniu (na podstawie diagnozy pracownika socjalnego),

f)       osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostanie kandydat, który odbył 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (m.in. przestrzega zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).

g)     osoba świadcząca sąsiedzkie usługi opiekuńcze nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i  zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 r.

h)     warunki wykonywania sąsiedzkich usług opiekuńczych określa niniejszy regulamin traktowany jako kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem (lub jego opiekunem prawnym), opiekunem sąsiedzkim i Beneficjentem.

 

5) Teleopieka – 45 osób spośród korzystających z usług wymienionych w § 4, punkty 2) i 3),

a)     wsparcie polegać będzie na całodobowej opiece z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych, przekazaniu opasek monitorujących podstawowe parametry życiowe Uczestnika, możliwości przekazania informacji alarmowej do konkretnej osoby, zainstalowaniu centrali sterującej skonfigurowanej z opaskami „życia”, czujnikami dymu i czadu.