Projekt „Złoty liść opieki” realizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej w partnerstwie z Podkarpacka Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Kwota dofinansowania z UE: 4 683 425,40 zł

Wartość Projektu: 4 954 425,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.05.2020

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa funkcjonowania osób starszych/ niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Łańcut poprzez:

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Albigowej,

- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,

- realizacja usługi teleopieki.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 85 osób (w tym 52 kobiety i 33 mężczyzn) mieszkających na terenie gminy TŁańcut, niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

W ramach Projektu opieką zostanie objętych:

25 osób w dziennym domu pomocy,

25 osób usługami opiekuńczymi,

20 osób specjalistycznymi opiekuńczymi,

15 osób sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi,

45 osób zostanie objętych teleopieką (wybrane osoby dla których świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze)